กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) มีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึงเกิดการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง มาตรการการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.45 – 16.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting โดยวิทยากร นางสาวอิสริยา เฉลิมศิริ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย (BOI) โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมและผู้สนใจอื่น ๆ เข้าร่วมกว่า 50 ราย ซึ่งนอกจากการบรรยายมาตรการดังกล่าวแล้ว ทาง BOI ได้ให้คำแนะนำแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการที่ต้องการรับการสนับสนุน ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม โดยกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจะรับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมและเป็นผู้ประสานงานกับ BOI เพื่อร่วมรวมรวมและส่งต่อข้อมูลวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนตามมาตรการไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้ให้การสนับสนุนต่อไป