0

0

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรม “ทิศทางใหม่ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติที่จะฝ่าวิกฤตโควิดและนานาวิกฤตของโลกยุคปัจจุบันและอนาคต” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 โดยเชิญนางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และนายมนตรี ชาญดำเนินกิจ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเรื่อง  “แนวทางการจดวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Enterprise (SE) รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของวิสาหกิจเพื่อสังคม

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติทั่วประเทศและผู้สนใจเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและสิทธิประโยชน์ของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่พึงได้รับ

0