วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ สร้างความรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “สังคมแห่งความสุข สังคมแห่ง การพัฒนาด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นางนภา กล่าวว่า วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม เป็นธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลักคือส่งเสริมการแก้ไขและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันวิสาหกิจเพื่อสังคม ถือว่า เป็นการประกอบธุรกิจประเภทหนึ่งที่เป็น Trend ของโลก และสอดคล้องกับหลักคำว่า Sustainable Development Goal (SDGs), BCG (Bio-Circular-Green Economy), ESG (Environment – Social – Governance), SE – Social Enterprise ซึ่ง สำนักงานฯ มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจ เพื่อสังคม จะส่งผลต่อการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดการ และการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างมาก วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมจะเกิดความเข้มแข็ง สามารถดำเนินธุรกิจพร้อมกับ การให้ความช่วยเหลือสังคม กลายเป็นการสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน

นางนภา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จำนวน 222 กิจการ ซึ่งแต่ละกิจการมีจุดมุ่งหมายที่จะคืนกำไรสู่สังคม และสร้างสังคมที่มีความเกื้อกูล อุดหนุนซึ่งกันและกัน ถือเป็นการขับเคลื่อนระบบนิเวศของวิสาหกิจเพื่อสังคม ดังนั้นสำนักงานฯ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริม การประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “สังคมแห่งความสุข สังคมแห่งการพัฒนาด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็น ที่รู้จักในวงกว้างผ่านการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอแนวคิดการทำวิสาหกิจเพื่อสังคมจากผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมต้นแบบ ได้แก่ นายพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, นายพิเชษฐ โตนิติวงศ์ ผู้จัดการไปทั่ว บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และนายนาวี นาควัชระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ ความเข้าใจกระบวนการทำธุรกิจของวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างใกล้ชิด

“กิจกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดี ในการสื่อสารกับสังคมผ่านสื่อมวลชนและ การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าถึง และสร้างความเข้าใจถึงการทำธุรกิจ เพื่อสังคมในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม อันจะก่อให้เกิดสังคมแห่งความเกื้อกูล สังคมแห่งความสุข สังคมแห่งการพัฒนาด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป” นางนภา กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับในภาคบ่าย มีกิจกรรมการดูงานของบริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดยมีพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการฯ เป็นวิทยากร เข้าชมฐานต่างๆ ประกอบด้วย

ฐานที่ 1 การเพาะหนอนแมลงวันลาย โดยนำเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของลูกค้าเป็นอาหารให้แมลงวัน แล้วนำหนอนแมลงวันมาเป็นอาหารไก่ เพื่อเพิ่มคุณภาพให้ไก่-ไข่ไก่ โดยนำไข่ไก่มาวางจำหน่ายในร้าน 

ฐานที่ 2 การนำน้ำล้างถังนมมาเพาะเลี้ยงไรแดง เพื่อเลี้ยงกุ้งก้ามกาม 

ฐานที่ 3 การสาธิตการรีดนมวัว โดยใช้เครื่องรีด ในการรีดนมวัวแต่ละตัวจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที/ครั้ง วันละ 2 ครั้ง

ข้อมูลจาก : https://www.koratdaily.com/blog.php?id=15488