ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อ GSB SMOOTH Biz สำหรับธุรกิจการผลิต บริการ การพาณิชย์ รวมถึง Social Enterprise (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

 
คุณสมบัติผู้กู้
  • บุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือนิติบุคคล
  • มีสัญชาติไทยหรือจดทะเบียนตามกฎหมาย
  • ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
 
ประเภทสินเชื่อ
  • วงเงินกู้ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
  • วงเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี
 
อัตราดอกเบี้ย

วงเงินตั้งแต่ 1-100 ล้านบาท

หลักทรัพย์ค้ำประกัน มากกว่าร้อยละ 50

ปีที่ 1 = 1.99%
หลังจากนั้น = MOR/MLR+0.50%

หลักทรัพย์ค้ำประกัน ตั้งแต่ ร้อยละ 30-50

ปีที่ 1 = 4.99%
หลังจากนั้น = MOR/MLR+1.00%

 
หลักประกัน
  • สมุดเงินฝาก สลากออมสิน
  • ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด
  • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หรืออื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>> https://smestartup.gsb.or.th/sme-product/สินเชื่อ-gsb-smes-smooth-biz/
หรือเฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/GSBSociety  และ Call Center 1115