สวส. จัด MOU ร่วมมือ 18  ภาคี ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม 

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” ร่วมกับ 18 องค์กรจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน