สวส. จัดโครงการ “SE CONNECT 2022 : เชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สู่สังคมที่ยั่งยืน” ให้ SE เป็นที่รู้จักมากขึ้น

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดโครงการ “SE CONNECT 2022 : เชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สู่สังคมที่ยั่งยืน” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยเชิญนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรับรางวัล SE Connect Award 2022 จำนวน 4 รางวัล ให้แก่ผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. สาขาการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านการค้าระหว่างประเทศ มอบแก่ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

  2. สาขาการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านวิชาการ มอบแก่ รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  3. สาขาการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสังคม มอบแก่ คุณคำรณ มะนาวหวาน กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง บริษัท สยาม เอเบิ้ล อินโนเวชั่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

  4. สาขาการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านการจดทะเบียน มอบแก่ น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา อุปนายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) เป็นตัวแทนรับรางวัล

“SE CONNECT 2022” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รู้จัก “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ขึ้นมาก ทั้งนี้ยังรวบรวมผู้ประกอบการกว่า 20 องค์กรมาร่วมออกบูธ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อธุรกิจ และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด ‘เชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สู่สังคมที่ยั่งยืน’