0

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง “การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ โดยเชิญ คุณชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และ คุณเทอดศักดิ์ ฤทธิ์โชติ นักบริหารทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

0