0

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน โดยเชิญ คุณอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

0