0

0

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องวิธีการจัดซื้อจัดข้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในหน่วยงาน โดยเชิญ คุณนพพร ปสันตา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

0