เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น. สำนักส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 ผ่านระบบ ZOOM เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกัญชงและกัญชาที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมให้แก่เจ้าหน้าที่  โดยมีวิทยากรจากกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

0

0
โดยในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 ได้ระบุเรื่องกิจการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกกัญชงและกัญชาตามมาตรา 26/5 ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  ได้เมื่อผู้ขออนุญาตเป็น

0

0

  • หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัด.การเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย
  • ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

0

0

  • สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ หรือเภสัชศาสตร์
  • ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม สหกรณ์การเกษตร ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของผู้ขออนุญาตตาม (1) หรือ (3) ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถร่วมผลิตและพัฒนาสูตรตำรับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้ ภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของ (1) หรือ (3) ด้วย

0

0

สามารถศึกษาพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 เพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/Laws/T_0001.PDF