0

0

วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม” (The Next Move of Social Enterprise) ในรูปแบบ Virtual Seminar โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาออนไลน์

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนระบบนิเวศของวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้เกิดความยั่งยืน และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านช่องทางออนไลน์

0

0

โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และมุมมองด้านธุรกิจในอนาคตเป็นวิทยากร ได้แก่ คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด รศ. ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต Baramizi Lab.

0

0

พร้อมเชิญ ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)  ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ คุณอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรเสวนาเจาะลึกแหล่งทุนสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการเสวนาหัวข้อ SE BE FUNDED’

0

0