วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)