วันที่ 29 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ 

 0

0
ประธานในพิธี รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้มีการติดตามการทำงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนอีก 17 องค์กรที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม 5 ด้านดังนี้ คือ
1) การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์ ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพาณิชย์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มเซ็นทรัล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
2) การส่งเสริมด้านทุน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
3) การส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4) การพัฒนาศักยภาพกลุ่มกิจการเพื่อสังคมสำหรับคนพิการ ได้แก่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
5) การสนับสนุนข้อมูล (Open Data) และส่งเสริมกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ได้แก่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย

0

0

0
นอกจากนี้ในที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นการเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และเป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างยั่งยืน

0

0