สวส. จัดปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมได้จัดปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ โดยมีนางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธาน และเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมแก่เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ 15 อัตรา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุพล บริสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรทอดถ่ายความรู้เรื่องกฎระเบียบสำนักงาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม