0

วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์เพื่อให้ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจเพื่อสังคม โดยเชิญ คุณปีตาชัย เดชไกรศักดิ์ ผู้บริหารบริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “ภาวะผู้นำเพื่อการจัดการธุรกิจเพื่อสังคม”  และ รศ. ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “Story telling อย่างไรให้ปังสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม

0

0

0

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจเพื่อสังคมในด้านวิชาการและด้านประสบการณ์ เพื่อให้วิสาหกิจเพื่อสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

0