วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ สวส.  เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานภายในองค์กร” โดยท่านที่ปรึกษากฎหมาย ท่านสุพล บริสุทธิ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้