“สร้างด้วยมือชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน”

เป้าหมายของบริษัทเป็นการให้บริการด้านเกษตรอินทรีย์เพราะทางบริษัทมองในด้านการพัฒนาคนในชุมชน ต้องการสอนให้ชุมชนมีนวัตกรรมเกิดจากคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชนอย่างแท้จริง เกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องของวิถีชีวิตของชาวบ้านในชนบท อย่างที่รู้กันดีว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะฉะนั้นการพัฒนาด้านนี้จึงเป็นการช่วยให้ชาวบ้านลดต้นทุน หาสูตรและเกิดผลลัพธ์ที่ชาวบ้านเห็นได้อย่างชัดเจน


ในหมวดเศรษฐกิจชุมชน ที่เน้นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากการทำเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการผลผลิตเพิ่มขึ้น และในหมวดผู้คนกล่าวถึงผู้คนที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งรายได้ที่เพิ่มขึ้นและสุขภาพที่ดีขึ้นจากการลดการใช้สารเคมี