0

 0

สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลกซึ่งได้จดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 โดยเชิญ นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม”

ผอ.สวส.ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม การส่งเสริมและสนับสนุน สิทธิประโยชน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม-การจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ให้แก่แกนนำชมรมเครือข่าย 9 อำเภอ ได้รู้ทิศทางการดำเนินงานและสามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ และยังเป็นการได้รับความรู้เพื่อพัฒนากิจการของตนสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อไป   

0