0

0

สสป. ได้จัดเวทีสร้างการเรียนรู้ SE TALK FOR CSO ครั้งที่ 3 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด มุมมอง องค์ความรู้ และแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และ นายมนตรี ชาญดำเนินกิจ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการเป็น
ผู้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และปัจจัยความสำเร็จของวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ สสป. ได้เชิญ นายกัมปนาท มหันต์ กรรมการผู้จัดการ    บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์และอุปสรรคในการทำธุรกิจเพื่อสังคม อีกด้วย   

0