วิสาหกิจเพื่อสังคมก้าวไกลสู่ตลาดระดับสากล และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์