0

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้รับเชิญจาก ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบพึ่งตนเอง” ในโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 กันยายน 2564  เวลา 9.30 น.

0

0

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ถ่ายทอดความรู้ในด้านการบริการและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม และร่วมเสวนาเรื่องบทบาทในการดำเนินของ สวส. 

0

0

โครงการฯ นี้เกิดขึ้นเพื่อขยายผลการดำเนินงานให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและวิถีชีวิตใหม่ ได้มีทักษะในการสร้างอาชีพ และสามารถยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

0