วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี  นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลง MOU : CSR & SE  “ว่าด้วยความร่วมมือด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ “ ระหว่าง  ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม หอการค้าไทย บริษัท เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)  สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี

นายจิราวุฒิ แซ่ตั้ง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ได้กล่าวถึงที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลง ซึ่งจัดทำขึ้นจากความร่วมมือกันของทุกฝ่าย ที่มีความมุ่งมั่นและเล็งเห็นความสำคัญ ของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยระยะท้าย ให้สามารถเข้าถึงการดูแลในรูปแบบ การประคับประคองที่บ้าน ลดการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการบำบัด ความเจ็บปวดและอาการรบกวน รวมถึงให้พลังและความมั่นใจแก่ครอบครัวและผู้ป่วย ทั้งในด้านกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ  โดยนางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวความเป็นมาของวิสาหกิจเพื่อสังคมและที่มาของการบูรณาการความร่วมมือของวิสาหกิจเพื่อสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ นอกจากนี้ นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ได้กล่าวถึงการบูรณาการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างศูนย์ CSR ราชบุรี กับ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร บริษัท เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อการพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง  ทั้งนี้ นายไมตรี อินทุสุต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้กล่าวแสดงความยินดีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้การบูรณาการประสาน ความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชน ครอบครัว และประเทศชาติอย่างยั่งยืน  การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทำงานร่วมทุกฝ่าย นอกจากนี้การลงนามบันทึกข้อตกลง ครั้งนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์และขยายโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้เข้าถึงการสนับสนุนจากโครงการ CSR ของภาคส่วนต่างๆ ด้วย.

ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

Website : www.osep.or.th

Tel : 02-2462344-8 E-mail : info@osep.mail.go.th

Facebook : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)

Youtube : https://youtube.com/@SE-OSEP

#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม #สวส #OSEP #socialenterprise #SE #วิสาหกิจเพื่อสังคม