เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาส วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 6 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม รับมอบของที่ระลึก พร้อมทั้ง พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้จัดทำโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีความพร้อมสู่การดำเนินการวัดผล Social Impact ผ่านมุมมอง ESG Model

โครงการที่ 3 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม

ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

Website : www.osep.or.th

Tel : 02-2462344-8 E-mail : info@osep.mail.go.th

Facebook : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)

Youtube :  https://youtube.com/@SE-OSEP

#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม #สวส #OSEP #socialenterprise #SE #วิสาหกิจเพื่อสังคม