วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง วิสาหกิจเพื่อสังคม ในหัวข้อ “นวัตกรรมวิสาหกิจเพื่อสังคม” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมกับนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนในการช่วยเหลือสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

0

0

0

โครงการนี้ฯ จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) เพื่อส่งเสริม พัฒนาผู้นำชมรมในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการชมรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกในระดับจังหวัด และชมรมจังหวัด สามารถปฏิบัติงานได้ตามนโยบายของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)  และทำงานในลักษณะความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้เกิดการทำงานในกลุ่มระดับจังหวัดได้

0

0