ผอ.สวส. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้หารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise) ร่วมกับ คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เบทาโกร และคุณบัญญัติ คำบุญเหลือ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สฤก จำกัด

ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนิน และทิศทางการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ และการประสานงานบูรณาการความร่วมมือข้ามหน่วยงาน โดยทั้งหมดมุ่งเป้าไปสู่พื้นที่เป็นตัวตั้ง และ SE เป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทย จากการหารือจะมีแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนางานต่อไป

.