0
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 9.00-10.00 น. ณ โรงแรมใบหยกสกาย นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้กับผู้ปกครองของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถระการปฏิบัติงานให้ผู้นำชมรมเครือข่าย ประจำปี 2564 ดังนี้
1. ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม
2. เรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
3. การจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
4. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562

0


0

0

ในการนี้ ผู้อำนวยการได้เน้นถึงความร่วมมือร่วมใจของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการแก้ไขและพัฒนาสังคมเพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเกื้อกูล จึงเชิญชวนให้ผู้สนใจจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเพื่อพัฒนาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

0

0