0

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้รับเชิญจากสถาบันพระประชาบดี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นวิทยากรโครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ “แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการช่วยพัฒนาสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

0

0