0

0

            เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวโครงการสวัสดีราษฎร์ คลินิกเวชกรรม และ การเสวนา “SE จุดเริ่มต้นสังคมที่ยั่งยืน” ณ สวัสดีราษฎร์ คลินิกเวชกรรม นครราชสีมา ซึ่งเป็นคลินิกเวชกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพ มุ่งเน้นรักษาโรคเฉพาะทาง ตรวจโรคทั่วไป และบริการ Lab Test มีปณิธานตอบแทนสังคม เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มเปราะบาง จ้างงานกลุ่มเปราะบาง (ได้แก่ ผู้สูงอายุ) เป็นพนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ สวัสดีราษฎร์ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมกับ สวส. อีกด้วย

          ด้วย สวส. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ขับเคลื่อนผ่านกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม และเครือข่ายผู้ประกอบการสังคมที่หลากหลาย สวัสดีราษฏร์ คลินิกเวชกรรมจึงเรียนเชิญ ผอ.สวส. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “SE จุดเริ่มต้นสังคมที่ยั่งยืน” เพื่อถ่ายทอดเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ผู้รับฟังการเสวนาในครั้งนี้ได้ทราบว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กลายเป็นสังคมแห่งความยั่งยืน เพราะวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยการนำกำไรไปช่วยเหลือสังคม และทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น โครงการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือจ้างงานกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น

0