🌳 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งบนโลก และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ในหลากหลายประเด็น เช่น

0

0

‘บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด’ วิสาหกิจเพื่อสังคมที่มุ่งมั่น ร่วมลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลและดำเนินชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความเชี่ยวชาญในฐานะที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จนได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) และเป็นที่ปรึกษาในการตรวจสอบประเมินมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ เช่น การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้องค์กร (CFO) ที่ปรึกษา และผู้ทวนสอบการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction – TER) และจัดโครงการอบรมให้องค์กรมีหลักปฏิบัติ สร้างความเข้าใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

0

0

💡 อีกหนึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีส่วนร่วมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ‘หจก. เติมเต็ม วิสาหกิจเพื่อสังคม’ ผู้นำหลักสูตรห้องเรียนสู้ฝุ่น ที่ได้รับความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโรงเรียนนำร่องในจังหวัดเชียงราย แพร่ และแม่ฮ่องสอนกว่า 30 แห่ง ร่วมสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้การรับมือกับสภาวะวิกฤต เนื่องจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยจากสถิติพบว่าในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2550 ถึงปัจจุบันมียอดผู้ป่วยเข้ารักษาตัว เฉลี่ย 2,200 คนต่อวัน ส่วนใหญ่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและแสบตา และมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคเรื้อรัง นอกจากนั้นยังมีส่วนสนับสนุนให้เด็กในพื้นที่เป้าหมายตื่นตัวกับประเด็นค่าฝุ่น PM 2.5 เพื่อลดการเกิดปัญหาในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม

0

0

🌳 “ขับเคลื่อนดำเนินงาน สร้างแรงบันดาลใจ และสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันลงมือปฏิบัติการในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม” คำขวัญประจำวิสาหกิจเพื่อสังคม ‘บริษัท อัตถจริยา จำกัด’ ที่โฟกัสการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างสมดุลของมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านเศรษฐกิจ ตามแนวเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGS) ด้วยยุทธศาสตร์องค์กรได้แก่ SMART Climate Change เน้นหลักวิชาการ ควบคู่กับหลักการปฏิบัติ และใช้เทคโนโลยีอย่างสมดุล ช่วยสร้างภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนในทุกระดับ โดยการพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ และชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งมอบระบบนิเวศที่มีคุณค่า มีความหลากหลายให้กับคนรุ่นต่อไป

.

ติดต่อ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

http://greenstylethailand.com/

.

หจก. เติมเต็ม วิสาหกิจเพื่อสังคม

https://www.facebook.com/ห้องเรียนสู้ฝุ่น-102857004958899

.

บริษัท อัตถจริยา จำกัด

http://www.atthajariya.org

.
——————————
.
ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของสวส. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
.
ฝ่ายทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
se_registration@osep.mail.go.th
โทร. 084-586-3556, 064-610-6361
.
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (ส่วนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ)
โทร. 089-1551084 e-mail : thanawut_s@osep.mail.go.th
.
ฝ่ายวิจัยและนโยบาย (ส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทร. 0838181262 e-mail : thanphitcha_t@osep.mail.go.th
.
ฝ่ายอำนวยการ
info@osep.mail.go.th
saraban@osep.mail.go.th
.
Website : www.osep.or.th
Facebook : www.facebook.com/osepdsdw
LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)
Instagram : osep.th