ประกาศแจ้งย้ายสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

สามารถติดต่อสำนักงานได้ที่ >>>
อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 12B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : osep@saraban.mail.go.th
           info@osep.mail.go.th
โทรศัพท์ : 02-246-2344-8