ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง  ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบังคับบัญชา ตำแหน่งหัวหน้าส่วน ดาวน์โหลดเอกสาร