เรื่อง  รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้ารับการประเมิน

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบังคับบัญชา ตำแหน่งหัวหน้าส่วน