เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และทีม สวส. ร่วมกับ นางศุภรดา กานดิศยากุล รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ลงพื้นที่ ณ บ้านถั่วลิสง ร้านสินค้าของฝากน่าน ดำเนินการโดย วิสาหกิจชุมชนชนน่านอะโกร (คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป) ภายใต้ Brand “Origi Nan” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการท้องถิ่น จ.น่าน ที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปในรูปแบบสมาชิกกว่า 60 ชุมชน (390 คน) ซึ่งมีการจ้างงานท้องถิ่นในกิจการกว่า 450 คน ในปัจจุบันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ Brand “Origi Nan” กว่า 14 ผลิตภัณฑ์ และพื้นที่เป้าหมายที่ทำการตลาดส่วนใหญ่ส่งขายใน จ.น่าน และมีบางส่วนขายผ่านช่องทางออนไลน์ และมีแนวโน้มการเติบโตของตลาดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชนน่านอะโกร มีความสนใจจะยกระดับการขับเคลื่อนธุรกิจเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อไป