เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และสิทธิประโยชน์สำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมกับชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงแรมเดอะ กรีน พาร์ค พัทยา จังหวัดชลบุรี