เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมประชุมและบรรยาย หัวข้อ “The Social Enterprise in Thailand. (Social Enterprise Promotion Act 2019)” พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด บทบาทและทิศทางการดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคม ในงาน Social Enterprise Policies in Asia Pacific as Innovative Solutions and Multistakeholder Partnerships Contributing to the SDGs: Towards Poverty Reduction, Inclusive Recovery and Building Back Fairer. 11th APFSD Side Event. ณ ห้องประชุม Center A (Room A) องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร