วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมหารือกับ นายสัมฤทธิ์ อนุภักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน แผนการดำเนินงานในระยะต่างๆ เสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคม