วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพลินธรรมนำชม นำชมภาพปริศนาธรรม พร้อมแง่คิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานภายในองค์กร ณ. หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)