ติดต่อเรา
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 12 B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

    E-mail : saraban@osep.mail.go.th  

               info@osep.mail.go.th

♦ ติดต่อฝ่ายบริหารงานกลาง

E-mail : saraban@osep.mail.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-246-2344

♦ ติดต่อฝ่ายทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
E-mail : se_registration@osep.mail.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-246-2345

♦ ติดต่อฝ่ายวิจัยและนโยบาย
E-mail : se_planning@osep.mail.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-246-2347

♦ ติดต่อฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม
E-mail : se_promotion@osep.mail.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-246-2346

♦ ติดต่อฝ่ายบริหารกองทุน
E-mail : se_fund@osep.mail.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-246-2248