ติดต่อเรา
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 12 B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

    E-mail : saraban@osep.mail.go.th  

               info@osep.mail.go.th

02-246-2344-8

                                ติดต่อฝ่ายทะเบียน (งานทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม)                                                           
                                E-mail : se_registration@osep.mail.go.th