สวส. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 เพื่อจุดประสงค์ในการเป็นองค์กรที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรม และยั่งยืนผ่านกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม และเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่หลากหลายและมีคุณภาพ โดยมีพันธกิจขององค์กร ดังนี้

0

0

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจเพื่อสังคมมีคุณภาพ พึ่งพาตัวเองได้ และขยายตัวอย่างกว้างขวาง เพื่อเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

2. เป็นหน่วยวิชาการและรับผิดชอบการทำธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

3. ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และดำเนินแผนงาน โครงการสนับสนุนและให้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐที่จะเกิดขึ้น

0

0

บทบาทหน้าที่ของ สวส. (ตามมาตรา 24) มีดังนี้

1. เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และเสนอแนวทางในการส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือบุคคลซึ่งให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อคณะกรรมการ

2. จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ

3. ให้คำแนะนำ ฝึกอบรม และส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้สามารถพัฒนาการบริหารจัดการในด้านการเงิน การบัญชี การตลาด เทคโนโลยี และด้านอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการของวิสาหกิจเพื่อสังคม

5. ให้คำปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือในการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล การขออนุมัติ อนุญาต และการจดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

6. จัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ต่อไป

7. วิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์ อุปสรรค และความสำเร็จของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศ และจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

8. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม ตลอดจนรายงานสถานการณ์วิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศ

9. บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุน

.

ในปัจจุบัน สวส. ได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมและจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคมแล้วทั้งสิ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2567)

✅ วิสาหกิจเพื่อสังคม 268 กิจการ

✅ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม 104 กิจการ

.

หากท่านใดสนใจขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทาง ดังนี้

.

——————————

.

ฝ่ายทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
se_registration@osep.mail.go.th
โทร. 084-586-3556, 064-610-6361
.
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (ส่วนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ)
โทร. 089-1551084 e-mail : thanawut_s@osep.mail.go.th
.
ฝ่ายวิจัยและนโยบาย (ส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทร. 0838181262 e-mail : thanphitcha_t@osep.mail.go.th
.
ฝ่ายอำนวยการ
info@osep.mail.go.th
saraban@osep.mail.go.th
.
Website : www.osep.or.th
Facebook : www.facebook.com/osepdsdw
LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)