กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

CoverFB

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ.2564

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในระยะเริ่มแรกสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2565

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2565

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการให้่ความช่วยเหลือหรืออุดหนุน ร่วมทุน หรือดำเนินการใดร่วมกับนิติบุคคลอื่น เกี่ยวกับการก่อตั้ง การขยายกิจการ การวิจัย การพัฒนา และการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2565

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินสำหรับดำเนินการก่อตั้ง ปรับปรุง และพัฒนากิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2565