เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ได้จัดนิทรรศการแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และเป็นฐานในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับฐานรากและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้การสนับสนุน ณ บริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุมวุฒิสภา (ห้องประชุมจันทรา) ชั้น 2 อาคารรัฐสภา