กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

CoverFB

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประกอบด้วย

(1) ประธานกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

(2) กรรมการบริหารกองทุน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนกระทรวงการคลังคนหนึ่ง

(3) กรรมการบริหารกองทุน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสี่คน โดยจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม การเงินการธนาคาร การบริหารธุรกิจ หรือการลงทุน

(4) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นกรรมการบริหารกองทุน และเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

(1) กำหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารกองทุน

(2) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 48

(3) ออกระเบียบเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา 48 (1) (2) (3) (4) และ (5) ทั้งนี้ โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

(4) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และ
การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน

(5) จัดทำรายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ หรือตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคมมอบหมาย

การจัดสรรเงินกองทุนตาม (๒) และการออกระเบียบตาม (๓) และ (๔) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

(1) มาตรา 48 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ดังต่อไปนี้

(2) ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมกู้ยืมสำหรับดำเนินการก่อตั้ง ปรับปรุง และพัฒนากิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้น

(3) ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในการประกอบกิจการในระยะเริ่มแรก ทั้งนี้ ต้องมีกำหนดเวลาไม่เกินสองปี โดยสามารถขยายกำหนดระยะเวลาได้รวมแล้วไม่เกินสี่ปี

(4) ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

(5) ให้ความช่วยเหลือหรืออุดหนุน ร่วมทุน หรือดำเนินการใดร่วมกับนิติบุคคลอื่น เกี่ยวกับการก่อตั้ง การขยายกิจการ การวิจัย การพัฒนา และการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

(6) ให้ความช่วยเหลืออื่นทางการเงินตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด

การดำเนินการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม