0

0

ข้อดีของธุรกิจ SE ในตลาดทุน ที่คุณไม่ควรพลาด!


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยได้ออกสิทธิประโยชน์ด้านการระดมทุนสำหรับธุรกิจ SE ดังนี้

✔️ “บริษัทจำกัด” ที่ผ่านการจดทะเบียนรับรองเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้ว สามารถระดมทุนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานะเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด”
✔️ ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทุน และยอดของการระดมทุน
✔️ ไม่ต้องยื่นขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ในหนังสือชี้ชวนควรเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบอย่างชัดเจน เช่น
–  วัตถุประสงค์หลักเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม
–  การไม่ปันผลกำไร หรือปันผลกำไรได้ไม่เกิน 30% ของกำไรสุทธิ

ซึ่งสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนเหล่านี้ ได้เพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทย ช่วยพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมในประเทศ ให้แข็งแรง มั่นคง และยั่งยืนตามเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป