กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ขอเชิญชวนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรื่อง การสนับสนุนทุนนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้

1. “ทุนนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ” โดย ดร. สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2. “ทุนนวัตกรรมทางสังคม” โดย นางสาวอธิชา ชูสุทธิ์ นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.15 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม >>>Click<<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
โทรศัพท์ : 0 2246 2348
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : se_fund@osep.mail.go.th