กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

CoverFB

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม
ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
เสริมฐานราก สร้างความเข้มแข็ง สู่อนาคตอย่างยั่งยืน

การบริจาค

บริจาคที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที่บัญชี 013-0-33153-8

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้บริจาค

  1. บุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 735) พ.ศ.2564 เท่าจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น
  2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นสำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินหรือ ราคาทรัพย์สินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตามพระราชกฤษฎีกา ฯ