เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวส. ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข อาจารย์ประจำภาควิชานโยบายสังคมการพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนำเสนอการคืนผลงานวิจัย “เรื่องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม” มีการดำเนินการวิจัยในปีงบประมาณ 2565-2566 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีความร่วมมือกับ สวส. ในการสำรวจในกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้มีการเสนอแนวทางข้อค้นพบจากงานวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการส่งเสริมพัฒนา การบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมทั้งกลไกการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม