ศึกษาการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมได้ที่ >>> ประกาศฯ-จดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
สามารถจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านช่องทางออนไลน์ >>> จดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมออนไลน์