ศึกษาการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมได้ที่ >>> ประกาศฯ-จดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
แบบฟอร์มจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม (ทางอิเล็กทรอนิกส์) >>> แบบฟอร์มจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม