กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น เรื่อง “การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 10.00 – 12.15 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting โดยในกิจกรรมฯ ดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมได้รับเกียรติจากคุณรพีพร ขันโอฬาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาแนะนำกองทุนสิ่งแวดล้อม กรอบการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมซึ่งมีให้การสนับสนุนทั้งในรูปแบบของเงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเงินกู้เพื่อการบริหารจัดการน้ำเสีย ของเสีย และอากาศเสีย รวมถึงชี้แนะแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณอัจจิมา มีพริ้ง ผู้จัดการมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย มาถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแบ่งปันแนวคิดผลงานและประโยชน์จากการได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมอีกด้วย