วิสาหกิจเพื่อสังคม คือ บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายสินค้า หรือการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และมีรายได้ไม่น้อยกว่า 50% มาจากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ (เว้นแต่กิจการไม่ประสงค์แบ่งกำไรแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น อาจมีรายได้น้อยกว่า 50% มาจากการจำหน่ายสินค้าหรือการบริการ) โดยนำผลกำไรไม่น้อยกว่า 70% ไปใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อสังคม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

0

0
.
กลุ่มกิจการเพื่อสังคม คือ บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ ซึ่งดำเนินกิจการและมีรายได้จากการ การผลิต การจำหน่ายสินค้า หรือการบริการ และเป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

.

0
——————————
.
ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของสวส. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
.
ฝ่ายทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
se_registration@osep.mail.go.th
โทร. 084-586-3556, 064-610-6361
.
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (ส่วนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ)
โทร. 089-1551084 e-mail : thanawut_s@osep.mail.go.th
.
ฝ่ายวิจัยและนโยบาย (ส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทร. 0838181262 e-mail : thanphitcha_t@osep.mail.go.th
.
ฝ่ายอำนวยการ
info@osep.mail.go.th
saraban@osep.mail.go.th
.
Website : www.osep.or.th
Facebook : www.facebook.com/osepdsdw
LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)
.