ในปี 2015 United Nations สหประชาชาติได้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goalds – SDGs 17 เป้าหมาย ที่จะร่วมพัฒนาภายในปี 2030 ด้วยความหวังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในด้าน People Planet Prosperity Peace และ Partnership ซึ่ก็เพื่อความยั่งยืน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยในการนี้ 17 มหาวิทยาลัยได้ทำงานเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิธีที่เราจะสามารถ ช่วยทำให้สำเร็จได้

ซึ่งได้เปิดคอร์สออนไลน์ ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ให้ประสบการณ์เกี่ยวกับองค์กรต่างๆที่ผลักดันการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทุกๆด้านอยู่ผ่าน Massive Open Online Courses (MOOCs)

สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงเรียนได้ที่ https://www.humanrightscareers.com/un-sustainable-development-goals-courses/?fbclid=IwAR0pNHxpznOb9dgrUIT4KOO0ZE_aQIX1FaPN7Bjdu58A9CeHYss8gRw_EDU

โดยจะพบทั้ง 17 หัวข้อ แต่ละหัวข้อจะมีคอร์สฟรีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ฟรี!

สำหรับหัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals มีดังนี้

1. ขจัดความยากจน (No Poverty)

2. ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger)

3. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and well-being)

4. การศึกษาที่เท่าเทียม หรือได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)

5. ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality)

6. การมีน้ำสะอาดและการมีสุขอนามัยที่ดี (Clean Water and Sanitation)

7. การมีพลังงานที่สะอาดและทุกคนเข้าถึง (Affordable and Clean Energy)

8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth)

9. การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน (Industry Innovation and Infrastructure)

10. ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequalities)

11. การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable cities and communities)

12. แผนการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน (Responsible consumption and production)

13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate action)

14. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน (Life below Water)

15. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life on land)

16. ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Peace and Justice Strong institutions)

17. การมีส่วนร่วมของประชาชนในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the goals)

ขอบคุณข้อมูลจาก Future Trends

UN Sustainable Development Courses available to audit for free

https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/